Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De algemene voorwaarden van Vogelshop sebastiaan zijn van toepassing.
Vogelshop sebastiaan is gespecialiseerd in het verkopen van dieren artikelen.
 
Alle prijzen in de webshop zijn inclusief 21% B.T.W.
 
Algemene verkoopsvoorwaarden Vogelshop sebastiaan
Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Vogelshop sebastiaan is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
 
Leeftijd
 
Om een bestelling te kunnen plaatsen dient u 18 jaar of ouder te zijn.
 
Persoonsgegevens
 
Vogelshop sebastiaan is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
De gegevens die u aan ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking
in het kader van onze bedrijfsvoering en verantwoord klantenbeheer.
Zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsook voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.
 
Klachtenregeling
 
 1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 
 2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
 3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
 4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Levering en uitvoering
 
 1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 
 3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
      Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 
 4.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft         zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Minus eventuele                         retourzendings kosten.
 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een           vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze              worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
    Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. 
    De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer indien het product beschadigd is bij       ;         levering. 
    De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper indien het product niet aan zijn wensen voldoet.
    De kosten van retourzending zijn €9,90 per colli 0-20 kg en worden van het betaalde bedrag afgetrokken.
    De kosten van retourzending boven de 20 kg worden berekend door een aanvraag bij de transporteur.
    De klant heeft altijd de mogelijkheid de retourzending zelf binnen te brengen in de winkel.
 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van              bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt                          vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 7  Ingeval van afspraken die gemaakt voor speciale leveringen of montages dient de klant aanwezig te zijn op de        aangegeven tijd.
     Indien de klant niet aanwezig is en de afspraak niet nakomen wordt een schadevergoeding          voor gemaakte uren, montage en kilometers gerekend.
     Dit betreft ook goederen die besteld zijn in de winkel te Beverlo.
     Uurloon €30,00 incl btw
     Montagekosten volgens website aangegeven voor het bestelde product incl Btw.
     Kilometer vergoeding €0,40 incl btw. Gerekend vanaf vertrek Beverlo, aankomst klant en retour Beverlo.
     Eventuele betwistingen worden door tussenkomst van Vrederechter Beringen beslist.
 
Kosten in geval van herroeping ivm met foutieve prijs product website
 1 De verkoper kan indien er een fout is in de prijsstelling van het product, de bestelling weigeren uit te voeren.
 2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3 De consument kan geen rechten ontlenen indien een product een foutieve prijsstelling heeft op de website en kan dan ook niet eisen van de verkoper dat het product aan de foutieve prijs geleverd gaat worden.
 
Vogelshop sebastiaan
Beverlo Dorp 13
3581 Beverlo
 
 
0497815252
 
Iban bank BE23 001887735891